"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

domenica 30 giugno 2013

Vulissi...Vulissi turnari arretu ddumil’anni
pi vidiri ‘u mundu com’u fici Diu
pi vidiri sta’ terra senza i danni
chi l’omu scelleratu nci causau.

Vulissi Ulisse ‘u grecu mu mi cunta
com’era ‘u Strittu ‘e tempi d’i sireni
pirchì di tanta fama e tanta gloria
oggi non ndi restau nu sordu i beni.

Valli e sciumari, arburi e nimali
comu a natura i fici e ‘i mmantiniu
prima mi si scatena a distruzioni
figghia dill’arroganza e presunzioni.

Vulissi non mi nc’è fami nto mundu
vulissi non mi nc’esti carestia
vulissi non mi si faci cchiù guerra
e vulissi mi regna l’allegria.

Ma poi mi rendu cuntu chi “vulissi”
è ‘na parola, non voli diri nenti
a usunu ogni gghiornu tanti genti
e d’i “vulissi” non ci nesci nenti.

Ma nu’ “vulissi” sulu, unu pi tutti,
bastassi pi ggiustari a situazioni:
vulissi l’omu mi si rendi cuntu
chi sta jarmandu la so distruzioni!

U’ sacciu, chi vulissi troppi cosi,
‘a presunzioni non manca puru a mia
pirchi “vulissi” non è na decisioni
è sulu un fattu di …….putruneria.

lunedì 24 giugno 2013

U' rriggitanu e u' cafè.A Rriggiu c'é l'usanza d'u café,
matina, menziornu e sira
ogni occasioni é bona p'u piaciri,
ogni locali vali p'u doviri.

"Cumpari chi si dici, comu siti?
a’ casa sunnu boni, e a cummari?
Pigghiamundi u café c’a santa paci,
dda c'é nu bar, si vi faci piaciri".

Trasimu e ndi mintimu in terza fila,
arretu a tutti chiddi comu a nui,
chi spettunu mi fannu u so doviri,
e intantu ndi scambiamu ddu paroli.

Spettamu na menz'ura arretu o bancu
mi rriva u nostru turnu m'ordinamu,
"su ddu café, e ddu biccheri d'acqua"
e poi quandu ndi porta ndi scialamu!

Ma nu café normali non si poti,
ci voli a schiuma, u latti, oppuru u “sceik”
nto vitru, plastica o tazzina
bollenti caddu friddu o…ca ciaurrina.

Gustamu stu cafè ch'é na bontá,
ma prestu, chi c'é genti arretu i nui
chi sta facendu a fila p'u so turnu
e spetta mi ndi jamu mi si sciala.

Ma a megghiu cosa é quandu si pava,
"non mi si dici chi pavati vui,
jeu era intra, perciò mi ttocca a mia!".
I reguli su chiari, non si fui.

Pavari o bar non esti cosa i pocu,
e s'hannu a rrispettari i tradizioni,
pava cu é gghintra oppuru cu mbitau,
pirchì offriri nu café é soddisfazioni.

E si cu trasi esti cu atri amici,
puru chi chisti nui ne canuscimu,
“chi vi pigghiati? Simu a disposizioni!
È pavata pi vui a cunsumazioni!!!”