"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

venerdì 30 settembre 2011

Etna e i barbari du carbuni

I facci i mia, cchiù sutta i Petrajanca,
c’esti ‘na terra tartassata e stanca.
Undi ‘na vota ciuriva ‘u bergamottu
ora non c’è cchiù beni, è nu desertu.

Eppuru stu desertu di ferraglia
mmuccia vicinu a iddu ‘a meraviglia,
di sta natura chi non molla ‘u regnu
chi l’omu danneggiau senza ritegnu.

Oasi di paci a mmenzu o’ scatafasciu
c’è nu laghettu, taverna d’i pennuti
figghi di sta natura violentata
ultimi signi d’antica floridezza.

C’esti nu vecchiu dettu di 'sti parti
chi dici chi la crapa castiata
non si presenta cchiù mi faci dannu
nto postu chi pigghiau la bastunata.

Ma si sta terra aviva sulu crapi,
dannu nd’aviva pocu o puru nenti.
Inveci circolannu pochi  crapi,
e assai storti, avventurieri e delinquenti.

Dopu portu, fabbrichi e officini,
fallimenti dill’ingegnu umanu,
sulu sti novi testi sopraffini
putivunu sturiari novità!

Mentri nda tuttu u mundu ill’energia
si parra i suli, ventu e di natura
chisti vonnu i sta terra a dannazioni
e parranu mi bruciunu carbuni.

Scindiru comu i barbari i ‘na vota,
si presentaru comu sarbaturi
e sbandierandu benessiri e lavuru
seminaru discordia e falsità.

Ma a genti da Salina parrau chiaru
non voli cchiù velenu e inquinamentu,
e si mi permettiti mancu jeu,
chi di focu e di fumu mi nd’antendu.

Ci vogghiu diri a sti politicanti,
chi continunu mi jarmunu zizzania,
chi a natura, chi jeu rappresentu,
ormai esauriu la so pazienza.

Quandu virunu chi mi ncazzu e jettu focu
iddi pensunu ch’è cosa naturali.
Non sannu quantu sugnu 'nnasiatu
mi pensu a quantu l’omu è disgraziatu.

venerdì 23 settembre 2011

SEI-REPOWER ha finanziato i comitati per il Si al carbone


Il Coordinamento delle Associazioni dell'Area Grecanica esprime profonda indignazione per il comportamento ingiustificabile della REPOWER, socia di maggioranza della SEI s.p.a., che cerca di acquisire consensi foraggiando i comitati "spontanei" per il si al carbone. Ai microfoni del programma Rundschau, della tv svizzera SF, Kurt Bobst , CEO di Repower, ha confessato di aver finanziato con 9000 franchi svizzeri i comitati pro carbone, affinchè gli aderenti e i simpatizzanti degli stessi potessero presenziare alla manifestazione tenutasi il 27 agosto 2011 a Coira in Svizzera.
Questi comitati, pertanto, rappresentano l’unico esempio di organizzazione “spontanea” in cui la “spontaneità” sembrerebbe essere incentivata da finanziamenti di scopo. Stando a quanto emerso da un’altra inchiesta giornalistica condotta da Mnews.it, la Repower, inoltre, avrebbe anche “supportato” la comunicazione istituzionale degli attivisti del SI, facendo redigere i comunicati stampa dei comitati direttamente da propri dipendenti.
Il Coordinamento è fortemente sdegnato per i metodi a dir poco censurabili usati dalla RePower che, mentre ufficialmente, parla di dialogo e confronto con la popolazione poi, adotta comportamenti che Irene Aegerter, vicepresidente dell'Accademia svizzera delle scienze tecniche e co-firmataria di una lettera aperta contro le centrali a carbone, definisce ASSOLUTAMENTE IMMORALI.
Quello che le due inchieste hanno portato alla luce è a dir poco indecoroso. Le popolazioni dell’Area Grecanica sono state raggirate per tre anni dai comitati "spontanei" del si che, alla luce dei fatti emersi, di spontaneo sembrano avere ben poco.
Tutto questo, ironia della sorte, è accaduto mentre alcuni comitati del Si e qualche consulente della SEI, lanciavano una campagna denigratoria nei confronti del Coordinamento, al fine di smentire, attraverso dichiarazioni palesemente contrastanti con la realtà dei fatti, la buona riuscita della manifestazione No Carbone di Coira, in Svizzera.
Il Coordinamento, a questo punto, non può che chiedersi come mai una multinazionale come RePower, che si dichiara sicura della bontà del proprio progetto, abbia deciso di ricorrere a questi mezzucci per creare consenso e soprattutto: cosa ancora potrebbe emergere da tutta questa torbida vicenda?
Il Coordinamento continuerà con sempre maggiore determinazione a vigilare e a lottare in difesa del territorio, informando in modo chiaro, onesto e trasparente, affinchè il NO espresso ripetutamente a gran voce da tutta la popolazione e dalle istituzioni, sia un NO consapevole!
Coordinamento Associazioni Area Grecanica

giovedì 22 settembre 2011

C'è miss Italia i Rriggiu!


Mentri mi fazzu a barba, ‘e tri di notti,
c’aiu a gghiri mi lavuru, ferrovieri,
vardandumi nto specchiu staiu pinsandu
'e giurnali ch'i titoli d'aieri.

“C’è miss Italia i Rriggiu!..” titolaru,
“è fonti di fierezza e nobiltà.
E finalmenti è ricanusciuta
puru p’a nostra genti la bontà!”

Mi veni a mmenti ogni fimmina normali
chi, senza concorsi e senza passerelli,
si trova, grazie a sta terra ingrata,
mi si ndi vai all’esteru emigrata.

E pensu a ddu Franciscu motticianu,
chi nuddu canusciva  finu a ieri,
chi non fici concorsi e, volontariu,
girava u mundu pi gghiutari a  genti.

Pari chi ll’aiu a cangiari, sta lametta,
non tagghia cchiù, e mi pozzu cciuncari.
Poi mi nd’accorgiu chi mi trema a manu,
pensandu a quant’è ottusu u rriggitanu.

martedì 20 settembre 2011

I nimici i Rriggiu

-->

Ssettatu a 'n pizzu o’ Ccippu in via Marina

pensava e’ fatti mei i prima matina

quandu nto silenziu rimbombau

‘na vuci forti e calma... e mi chiamau. Iasandu a testa jeu mi nd’accurgia

chi a statua i bronzu s’era rianimata:

“Giuvinottu!  Jeu mi rivolgiu a vui

pi diri quantu sugnu suddiata. Ora chi giostri e musichi finire,

pensava chi mi potiva ripusari

e inveci i rriggitani già sturiannu

com’annu a fari mi creunu atru dannu. Ormai su rriggitana cchiu’ di vui

avi millenni chi frequentu cca’

mi misiru a difesa e protezioni

'i quandu fu fundata ‘sta città. Ndi vitti i tutti i tipi, cotti e cruri,

assedi, invasioni e pestilenzi,

ma chiddu chi staiu virendu ndi sti tempi,

nta me memoria non avi precedenti . Fannu festi, festini e festival,

mentunu rradiu e fimmini in costumi

e menu mali chi pi jarmari u palcu

mi cumbogghiunu ogni vota c’u teluni. Almenu m’a risparmiunu a virgogna

mi pari chi mi piaci stu burdellu,

n’a vogghiu fari sta malaviruta,

jeu  che canuscìa Ibico e Pitagora.” ...Pensai chi simu cumbinati mali

si puru Atena ormai si suddìau.

E mi vinni nta testa  'na dumanda

chi ci  voliva fari i tantu tempu. “Sintiti, vi voliva dumandari

pirchì, si difenditi sta città,

vui non vardati ddrittu versu 'u  mari

pi vidìri s’u nimicu rriva ccà?”


“ Chi dumandi faciti, giuvinottu?


Inveci aiu a vardari p’a città!

Jeu aiu a difendiri Rriggiu d’i nimici

e i nimici i Rriggiu sunnu ccà!”


lunedì 19 settembre 2011

U vecchiu c'a curuna

Nu jornu chi, ssettatu a ‘rribba o’ mari,
mi gustava u suli chi calava,
vitti nesciri ill’acqua e caminari
nu vecchiu chi rridiva e mi vardava.

Barba e capiddii longhi e ricciuluti,
cu ‘na curuna nta testa e senza rrobbi
mi dava n’impressioni di potenza
e puru di saggezza e santità.

Mi dissi: “amicu, diciti, siti i Rriggiu?
Sta città a mia mi piaci assai,
i so abitanti, inveci, n’e supportu,
e cchiu’ i na vota pi iddi mi ‘ncazzai.”

A mia non mi pariva facci nova,
e mi trovai comu a parrari cu n’amicu.
Ci rrispundia: “su i Rriggiu, jeu vi canusciu!
‘Ndi vittimu atri voti, o è fantasia?”

“Si siti i Rriggiu vui mi canusciti,
aiu tanti facci e puru tanti nomi,
jeu sugnu chiddu a cui si c’è bisognu
i rriggitani cercunu sussidiu.

Sugnu masculu, fimmina, pianeta,
astru diurnu oppure ventu e pioggia,
acqua o focu, nimali o santità,
avi tanti millenni chi su’ ccà!

Cangiai forma e nomi tanti voti
a sicundu di tempu e cunvenienza,
na sula cosa non cangiau mai:
si ci su guai Rriggiu cerca ‘a me presenza!

È vecchiu viziu di vui rriggitani:
di festi e cerimoni vi ddubbati,
d’i cosi d’a città vi ‘ndi futtiti
fino a quandu non siti strati strati.

Quando u surbizzu è fattu bonu bonu
e Rriggiu è cumbinata all’ancall’aria
faciti u sacrificio o a prucessioni,
chi ccà c’è u fissa chi sistema tuttu.

Jeu vinni mi vi dicu, a vui pi tutti,
chi è ura m’a finimu cu sta storia.
Rriggiu avi a capisciri ch’è idda stessa
c’avi a fari u so’ futuru e gloria!

I rriggitani s’annu a rrussigghiari
i ‘nu sonnu chi dura i tantu tempu,
indegni e truffaldini annu a  cacciari,
e allura si, chi poi ponnu parrari!”

U vecchiu si girau mi si ‘ndi vai,
ntall’acqua si tuffau comu un delfinu.
“Ma vui cu siti, qual’esti u vostru nomi?
Siti cchiù rriggitanu i mia, i comu parrati!”

“Vu dissi, aiu tanti nomi e tanti formi,
e sugnu nnamuratu i sta città!
Purtatancilla a Rriggiu sta ‘mbasciata,
e dicitinci ch’jeu sugnu sempri ccà!”

Mentri parrava, u vecchiu si lluciva.
U suli era calatu, ma era jornu.
Iaprendu l’occhi jeu mi nd’accurgia
chi supra a spiaggia aviva fattu un sognu.

martedì 13 settembre 2011

RRiggiu e u satizzu


Caminandu p’a città
cull’amici e me cumpari
mi scialava passiandu
ammirandu u lungomari;

ci diciva a me cumpari:
“a città si sta sfasciandu,
non c’è sordu non c’è ranciu,
ndi spiegau l’opposizioni
chi c’è crisi di bilanciu!”

Me compari mi vardau,
nnaschiandu paru paru
e mi dissi: “amicu caru,

p’un paninu c’u satizzu
mi 'ndi  futtu du’ bilanciu,
e si mi 'ndi mangiu ddui
mi 'ndi futtu puru i vui!”

U paninu c'u satizzu
è na  droga p'u Regginu,
È na vera tradizioni,
puru cchiù da Processioni!

Puru LLillu presidenti
capisciu quant’e importanti
c’u biglietto d’a Reggina
'ndi rrialau davveru tanti

E p’a festa ra Madonna
Superpeppi preparau
l’invasioni di satizzu
nto paninu strati strati;

non c’è  strata, non c’è locu
undi non si viri un focu
pi rrustiri stu  satizzu,
chi non è nu sghiribizzu…

P’a delizia di Reggini,
non si vardunu mestieri,
c’è permessu di rrustiri
p’u scarparu e u gioiellieri.

Don Limitri e Superpeppi
(notti ianchi e errettielli)
stannu attenti ch’i Reggini
su’ cuntenti p’i panini
cusì non si preoccupannu
mi rrivamu a' fini ill’annu.

 A stu puntu chi mi resta?
Puru ieu mi calu a testa?

Mentri pensu chi non pozzu,
mi nd’accorgiu chi partiu
n’atra vota a prucessioni
du’ satizzu e di’ patati;

e mangiandu senza sosta
i Reggini su ddubbati
puru st’annu, senza sordi,
tradizioni rispettati!

Cu nu ggridu secolari,
Rriggiu non s'arrendi mai;
a' so’ festa non rinuncia
puru ora, cu' sti guai!

“dopu a festa ci pinsamu,
anzi pensa a tuttu Peppi,
cu Limitri e amici vari
simu a postu, amu a gridari:

cu terremotu,
cu guerra e cu paci….
satizzu rrustutu….
satizzu nta braci!”

mercoledì 7 settembre 2011

Scopelliti: "di questo rispondo, non c'è dubbio"...ma nessuno glielo chiede!Nel 2009, l'allora sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti, nell'ambito di una inchiesta giornalistica sulla crisi idrica in città viene intervistato da RAI3 in merito ad un incarico "fiduciario" assegnato ad un amico personale privo della competenza tecnica necessaria a svolgerlo. La risposta generò perplessità già allora, ma alla luce dei fatti successivi la perplessità lascia posto allo sgomento. In questo video, alcune riflessioni documentate. (La canzone della sigla "Rriggiu" è dei Mattanza, cantata da Mimmo Martino.)