"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

martedì 20 settembre 2011

I nimici i Rriggiu

-->

Ssettatu a 'n pizzu o’ Ccippu in via Marina

pensava e’ fatti mei i prima matina

quandu nto silenziu rimbombau

‘na vuci forti e calma... e mi chiamau. Iasandu a testa jeu mi nd’accurgia

chi a statua i bronzu s’era rianimata:

“Giuvinottu!  Jeu mi rivolgiu a vui

pi diri quantu sugnu suddiata. Ora chi giostri e musichi finire,

pensava chi mi potiva ripusari

e inveci i rriggitani già sturiannu

com’annu a fari mi creunu atru dannu. Ormai su rriggitana cchiu’ di vui

avi millenni chi frequentu cca’

mi misiru a difesa e protezioni

'i quandu fu fundata ‘sta città. Ndi vitti i tutti i tipi, cotti e cruri,

assedi, invasioni e pestilenzi,

ma chiddu chi staiu virendu ndi sti tempi,

nta me memoria non avi precedenti . Fannu festi, festini e festival,

mentunu rradiu e fimmini in costumi

e menu mali chi pi jarmari u palcu

mi cumbogghiunu ogni vota c’u teluni. Almenu m’a risparmiunu a virgogna

mi pari chi mi piaci stu burdellu,

n’a vogghiu fari sta malaviruta,

jeu  che canuscìa Ibico e Pitagora.” ...Pensai chi simu cumbinati mali

si puru Atena ormai si suddìau.

E mi vinni nta testa  'na dumanda

chi ci  voliva fari i tantu tempu. “Sintiti, vi voliva dumandari

pirchì, si difenditi sta città,

vui non vardati ddrittu versu 'u  mari

pi vidìri s’u nimicu rriva ccà?”


“ Chi dumandi faciti, giuvinottu?


Inveci aiu a vardari p’a città!

Jeu aiu a difendiri Rriggiu d’i nimici

e i nimici i Rriggiu sunnu ccà!”


Nessun commento:

Posta un commento