"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

sabato 20 ottobre 2012

'U "rriggitanu"


'U "rriggitanu" esti un casu stranu
si non sta' bonu, ti duna puru a manu,
si nd’hai bisognu ti duna puru u cori,
e ti rispetta e tratta con onuri.

Si viri chi tu passi, ti saluta
e ti dumanda di li cosi toi
“a signura sta bona, e i giuvinotti?
m'i salutati tantu tantu assai!”

Non c’esti ricorrenza chi si sperdi
mi veni mi ti trova, to cumpari,
molla l’affari  e curri p’u doviri
“cumpari, 'u sapiti ch’è un piaciri!”

Ma si ti movi, camini  e fai a to strata
'u rriggitanu pensa ch’è mbrogghiata
pensa chi cacchirunu ti iutau
pirchi sinnò... non cià potivi fari.

Si tu, cu sacrifici e sofferenzi,
ti fai na casicedda p’i to' figghi,
sicuru chi c’è mbrogghiu! chi rrobbasti!
...oppuru chi cu sapi chi facisti.

Si iddu viri a to' figghia chi passìa
cu nu figghiolu e 'u varda sorridenti
senti 'u doviri mi veni mi ti trova
mi ti saluta ...e mi ti cunta 'a cosa.

E si to figghiu trasi mi lavura,
assuntu chi vinciu 'na selezioni,
è certu chi pavasti 'na mazzetta
oppuru chi sconzasti all’assessori.

'U "rriggitanu" esti un casu stranu
si non sta' bonu, ti duna puru a manu,
si nd’hai bisognu ti duna puru 'u cori,
...e veni o’ to funerali quandu mori!

Nessun commento:

Posta un commento